Örgütler Arası Ağlar İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Buse Çeti Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye
  • Kurban Ünlüönen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1809

Anahtar Kelimeler:

Sosyal ağlar- Örgütler arası ağlar

Özet

Amaç – Bu araştırmada örgütler arası ağlar ile ilgili gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara ilişkin genel bir çerçeve sunulması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda örgütler arası ağlar ve turizm konularını birlikte ele alan çalışmaların mevcut durumunun belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırmada performans analizi ve bilim haritalaması teknikleri kullanılarak bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Veriler WoSCC (Web of Science Core Collection) veri tabanından elde edilmiş ve analizler kapsamında VOSviewer yazılım aracından yararlanılmıştır. Bulgular – Araştırmada örgütler arası ağlar ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların sayısının yıllara göre gösterdiği değişim tespit edilmiştir. Konu hakkında en fazla çalışma gerçekleştiren yazarlar ile gerçekleştirilen çalışmalarda en sık kullanılan anahtar kelimeler belirlenmiştir. Örgütler arası ağlar ve turizm konularını birlikte ele alan çalışmalar çeşitli bibliyometrik ölçütler açısından değerlendirilmiştir. Tartışma – Örgütler arası ağlar ile ilgili çalışmaların sayısının artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Ancak konunun birçok açıdan henüz hiç ele alınmadığı veya az sayıda çalışmada ele alındığı görülmüştür. Özellikle örgütler arası ağlar ile turizm konularını birlikte inceleyen çalışmaların arttırılmasının turizm olgusuna daha fazla açıklık getireceği düşünülmektedir. Bununla birlikte konu ile ilgili uluslararası literatüre düşük düzeyde katkı sağlayan Türkiye’nin daha fazla çalışma üretmesinin faydalı olabileceği ifade edilebilir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024 — 03-04-2024 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Çeti, B., & Ünlüönen, K. (2024). Örgütler Arası Ağlar İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 532–549. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1809 (Original work published 28 Mart 2024)

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri